Søknad om redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3, 4- og 5 åringer i barnehage

I henhold til Barnehagelovens forskrift om foreldrebetaling i barnehage § 3 skal alle kommuner ha en ordning som tilbyr barnefamilier med lav inntekt reduksjon i foreldrebetaling – ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt. Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle fire- og femåringer i husholdninger med lav inntekt. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. Fra 1. august 2016 skal kommunen også gi fritak for foreldrebetalingen for 20 timer per uke for 3- åringer i husholdninger med lav inntekt.

 

Søknaden skal normalt dokumenteres med siste år selvangivelse. Dette gjelder uavhengig av om barnet går i kommunal eller privat barnehage.

Maksimumssats for de kommunale barnehagene er kr 2 655,-.

Familier med bruttoinntekt som er lavere enn kr 486 750,- kan søke redusert foreldrebetaling, og satsen skal da være 6 % av bruttoinntekt.

 • Det betales for 11 måneder i heldagsbarnehager.
 • Kostpenger kommer i tillegg og fastsettes av barnehagens styre/ eier. Dette beløpet varierer i de forskjellige barnehagene.
 • For å søke om redusert betaling, skal det fylles ut ett skjema for hver forelder/ foresatte/ samboer i husholdningen.
 • Det er husholdningens bruttoinntekt som legges til grunn.
 • 20 timer gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, innvilges der husholdningens bruttoinntekt er lavere enn 417 000 kr.

Elektronisk søknad om redusert foreldrebetaling

Viktig

 • Selvangivelsen(e) for husholdningen skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.
 • Det skal leveres dokumentasjon for søker og for ektefelle, samboer eller registrert partner med samme folkeregistrert adresse som søker.
 • Ved innføring 1. mai 2015 er selvangivelsen for 2014 tilgjengelig. Denne skal derfor brukes som dokumentasjon, og leveres med søknaden. Siden det er samme dokumentasjon som for barnehageåret 2015/2016, kan vedtak om foreldrebetaling fra mai 2015 vare til juli 2016.
 • Det må senere søkes for hvert nytt barnehageår (før 1.august).
 • Dersom du ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt.
 • Foreldrene til barn som starter i barnehagen midt i året kan også søke om redusert foreldrebetaling.
 • Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
 • Det er Hole kommune som fatter vedtak om reduksjon i foreldrebetalingen, og som er klageinstans dersom du mener vedtaket er feil. En eventuell reduksjon i barnehageprisen trekkes direkte på din faktura fra barnehagen, og skal fordeles på 11 betalingsmåneder. Kommunen orienterer barnehagen om den reduksjonen du har rett på.

Mer informasjon finnes her: http://www.udir.no/barnehage/regelverk/foreldrebetaling/