Barnehagens vedtekter

Driftsvedtekter for Tyrifjord Barnehage

 

 • 1 Eierforhold

Tyrifjord Barnehage eies og drives av Foreningen Tyrifjord Barnehage. Medlemmer av foreningen er foreningene Tyrifjord barne- og ungdomsskole og Tyrifjord videregående skole.

 

 • 2 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barnehagen skal drives i samsvar med retningslinjer for tro og lære i Syvendedags Adventistsamfunnet (SDA), og formidle den kristne tro til barna.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et inkluderende, utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

 • 3 Åpningstider

Barnehagen er åpen hverdager fra 7.15 til 16.30. Barnehagen holder sommerstengt fire uker i juli.  Det er også stengt i romjulen. Barnehagen er i tillegg stengt fem dager i løpet av året på grunn av planleggingsdager for personalet.

I likhet med de andre barnehagene i kommunen stenger Tyrifjord barnehage kl. 12, onsdagen før påske.

Barnehagens stengetid må respekteres. Når barn hentes etter stengetid, påføres barnehagen ekstra utgifter. Slike ekstrautgifter må betales av foreldrene selv. Pris for hvert påbegynt kvarter (15 min) utover stengetid er kr. 150. Ved for sen henting, må foreldre attestere på skjema hvor klokkeslett for når barnet ble hentet er påført. Regning sendes deretter.

 

 • 4 Opptak/oppsigelse

Eier av barnehagen har opptaksmyndighet.

Tildeling og oppsigelse av plasser foregår skriftlig.

Barnehageplassen beholdes til skolestart, med mindre plassen sies opp eller driften opphører.

Barnehagen tilbyr hele og delte plasser.  Deltidsplasser må deles med andre slik at de utgjør hele plasser.

Gjensidig oppsigelsesfrist er to måneder regnet i hele kalendermåneder.

 

 • 5 Nærmere om opptak

Barnehagen er godkjent for 18 plasser for barn fra 1 til 6 år. 

Søknad om plass skjer til Hole kommune i samordnet opptak.  Tildeling av plass skjer like etter Hole kommunes tildeling av plass.

Opptak av barn skjer etter følgende prioritering:

 1. barn med nedsatt funksjonsevne, jf. barnehageloven § 13
 2. barn med vedtak etter barneverntjenesteloven §§ 4-12 og 4-4, 2. og 4. ledd, jf. bhl § 13
 3. barn av foreldre hvor en eller begge er medlem av SDA
 4. søsken til barn som allerede har plass i Tyrifjord barnehage
 5. barn av foreldre som er ansatt i Tyrifjord barnehage, på Tyrifjord barne- og ungdomsskole og/eller på Tyrifjord videregående skole
 6. barn med søsken på Tyrifjord barne- og ungdomsskole
 7. andre som fyller de generelle opptakskriteriene i bhl § 12a

Innenfor denne prioriteringsrekkefølge, og med mulighet til å gå utenfor prioriteringsrekkefølgen, vil det bli tilstrebet å få likest mulig kjønnsbalanse mellom barna og å sikre minst to barn i hvert årskull.

 

 • 6 Foreldrenes egenbetaling

Månedlig egenbetalingsandel er lik den til enhver tid gjeldende makspris fastsatt av staten. Barnehagen varsler om øking av egenandel minst 1 måned i forveien. Betalingen forfaller den 22. i hver måned. Det betales for 11 måneder. Hvis betaling uteblir, kan barnet miste plassen.

Matpenger kommer I tillegg og beregnes ut fra reelle matutgifter. 

 

 • 7 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foreldreråd består av alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen. Rådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø, og det skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Foreldrerådets leder er foreldrenes representant i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og består av en representant fra foreldrene, en representant for de ansatte og en for eier. SU organiserer minst én dugnad i løpet av et barnehageår.

 

 • 8 Foreldremøter

Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. Foreldrerådet kan også arrangere foreldremøter.

Alle foreldre innkalles normalt til en foreldresamtale to ganger i løpet av et barnehageår.

 

 • 9 Arealbestemmelser og antall barn

Barnehagens oppholdsareal innendørs er 102 kvm. Barn fra 1-3 år skal ha 5,5 kvm og barn fra 3-6 år skal ha 4 kvm pr. barn. Dette blir oppfylt med god margin.

Lekearealet ute er henholdsvis 1200 kvm og 235 kvm. Barnehagens barn vil ha adgang til Tyrifjord barne- og ungdomsskoles uteareal, men også disponere over en egen inngjerdet uteplass med lekeapparater.

 

 • 10 Bemanning

Styret ansetter personalet og fastsetter stillingsbeskrivelser. Daglig leder ansetter vikarer. Ved ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest.

Barnehagens daglige leder er ansvarlig for den pedagogiske virksomheten og daglige drift. Daglig leder skal være en personlig kristen. Det legges stor vekt på en god pedagogisk utdanningsbakgrunn hos de ansatte i barnehagen.

 

 • 11 Årsplan

Årsplan for den pedagogiske driften utarbeides for ett år om gangen. Årsplanen tilpasses de lokale forhold på grunnlag av den offentlige rammeplan for barnehagen. Forøvrig skal årsplanen ivareta den utvidede formålsparagraf, beskrevet i § 2. Foreldrerådet får årsplanen til orientering. Samarbeidsutvalget får årsplanen til godkjennelse.

 

 • 12 Internkontroll og forsikring

Internkontrollperm, branninstruks og hendelsesforløpsbeskrivelse ved eventuelle ulykker er utarbeidet og befinner seg i lokalet.

Barna er forsikret gjennom barnehagens forsikring i Storebrand, via PBL

 

 • 13 Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagens ledelse og ansatte er i samsvar med barnehagelovens bestemmelser underlagt taushetsplikt. Samtidig fastsetter loven plikt til å gi opplysninger om bistand til sosial- og barneverntjenesten på nærmere fastsatte vilkår.

Alle barnehagens ansatte og representanter i samarbeidsutvalget skal undertegne taushetserklæring.

 

 • 14 Driftsvedtektenes varighet og spredning

Driftsvedtektene fastsettes av eier og gjelder til de revideres.

De til enhver tid gjeldende driftsvedtekter gjøres kjent for foreldre/foresatte og Hole kommune.

 

 

Røyse, Mai 2016